Adatkezelési nyilatkozat

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA


Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a millerszilvia.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (SM Digital Ltd, 5 The Round House, Dormans Park Rd, East Grinstead, Egyesült Királyság) által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.


A jelen adatkezelési szabályzat a millerszilvia.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, e-book vagy video letöltéséhez, az oldalon szereplő programok, oktatóanyagok és termékek megvásárlásához és hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végezzük:


i) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.


ii) Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.


iii) Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


Az adatkezelő megnevezése: SM Digital Ltd (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 5 The Round House, Dormans Park Rd, East Grinstead, Egyesült Királyság

Az adatkezelő elérhetőségei: 

email: hello@millerszilvia.hu

tel: +36 70 564 9155

honlap: http://millerszilvia.hu


Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.


Adatkezeléssel érintettek köre: a weboldalon a nevüket és/vagy az email címüket rendelkezésre bocsátó Felhasználók


Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók az adataik megadása során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.


Az adatkezelés célja:


 • online tartalomszolgáltatás;
  a Felhasználó azonosítása, a szolgáltatáshoz szükséges mértékben a vele való kapcsolattartás;
 • a Felhasználó jogosultságainak kezelése (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások azonosítása);
 • a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a számára készített hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • Kizárólag saját termékeink, szolgáltatásunk promóciója során marketing célú megkeresés (pl. hírlevél)
 • Látogató által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez szükséges azonosítás
 • alkalmi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 • az Ügyfelek jogainak védelme;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:


A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg a millerszilvia.hu oldalon található feliratkozó űrlapok használatával:


 • a felhasználó neve – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
 • e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, a tanayagokhoz való hozzáférési adatok megküldése, számla küldése, hírlevél küldése
 • telefonszáma – cél: kapcsolatfelvétel


A Szolgáltató marketing célból csak olyan személyes adatokat rögzít, amelyek elégségesek az ügyféllel való kapcsolat tartására, a szükséges és releváns információk eljuttatására. Ilyen célú adat rögzítése minden esetben az ügyfél saját hozzájárulásán alapul, és azok megőrzésének ideje az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adott marketing szolgáltatás Szolgáltató általi végzésének idejéig tart.3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:


Miller Szilvia és az SM Digital Ltd munkatársai4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:


A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.


5. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK SZEMÉLYNEK:


Nem továbbítjuk az adatokat sehova, kizárólag mi tároljuk és használjuk.


6. A FELHASZNÁLÓ JOGAI:


A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.


Az érintett Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.


Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 14 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.


Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

i) kezelése jogellenes;

ii) az érintett kéri;

iii) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.


A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.7. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:


Kérjük a tisztelt Felhasználót, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.


Tájékoztatjuk a Felhasználót továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.


Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


9. HATÓSÁG:


Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.huII. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK


1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:


Amikor Ön a millerszilvia.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül a Felhasználó számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a Felhasználó böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.


A millerszilvia.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu), illetve a Facebbok hirdetésazonosítóját (képpontot) használjuk (https://www.facebook.com/policies/cookies/).2. EMAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:


A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett Leiratkozás link segítségével. Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Folyamatban...